ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
1
3
4
1
อนุบาล 3
1
7
8
1
รวมอนุบาล
2
10
12
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
2
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
2
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
9
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
6
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
2
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
2
9
1
รวมประถมศึกษา
28
23
51
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 2
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 3
-
-
-
-
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
-
-
รวมทั้งหมด
30
33
63
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
1
3
4
1
อนุบาล 3
1
7
8
1
รวมอนุบาล
2
10
12
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
2
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
2
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
9
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
6
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
4
2
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
2
9
1
รวมประถมศึกษา
29
23
52
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 2
-
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ 3
-
-
-
-
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
-
-
-
-
รวมทั้งหมด
31
33
64
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านกุดโจด ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

หมู่ที่ 5 บ้านกุดโจด โรงเรียนบ้านกุดโจด ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120

โทรศัพท์ :  0844766706  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook